دل مجنون

موسیقی سنتی

انتشار آلبوم تصویری چه آتشها
ساعت ۳:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱  کلمات کلیدی: همایون شجریان ، آلبوم چه آتشها
ﭼﻪ ﺁﺗﺶﻫﺎ ‏» ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺩﯼﻭﯼﺩﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ‏«ﭼﻪ ﺁﺗﺶﻫﺎ‏» ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﻭ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯﯼ ﻋﻠﯽ ﻗﻤﺼﺮﯼ، ﺳﻮﻡ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺩﯼﻭﯼﺩﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ 17 ﻗﻄﻌﻪ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺳﺎﻝ 1390 ﺗﺎﻻﺭ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺻﻮﺗﯽ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ 1392 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ. ‏«ﺳﺎﺯ ﻭ ﺁﻭﺍﺯ ﺭﺍﺳﺖ ﭘﻨﺞﮔﺎﻩ ‏» ، ‏«ﺁﻭﺍﺯ ﺯﻭﺭﻕ ﺷﮑﺴﺘﻪ‏» ، ‏« ﺗﺼﻨﯿﻒ ﭼﻪ ﺁﺗﺶﻫﺎ‏» ، ‏«ﺁﻭﺍﺯ ﺑﯿﺎﺕ ﺗﺮﮎ‏» ، ‏« ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺑﺰﻡ ﺗﻮ‏» ، ‏« ﺗﮏﻧﻮﺍﺯﯼ ﺗﺎﺭ‏» ، ‏« ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﻪ ﮔﺮﯾﻪﺍﯼ ‏» ، ‏« ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺩﻟﻢ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺷﺪ‏» ، ‏«ﺁﻭﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﻋﺸﻖ‏» ، ‏« ﻗﻄﻌﻪ ﺭﺍﻩﻫﺎ‏» ، ‏«ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺩﺷﺘﯽ‏» ، ‏« ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺩﻝﺍﻓﺮﻭﺯﺗﺮ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ‏» ، ‏«ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‏» ، ‏« ﺗﺼﻨﯿﻒ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﺍﻓﻖ‏» ، ‏«ﻫﻤﻨﻮﺍﺯﯼ ﮐﻮﺑﻪﺍﯼ ‏» ، ‏« ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺷﻮﻕ‏» ، ‏« ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺑﯽﻫﻤﮕﺎﻥ ‏» ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺳﻌﺪﯼ، ﺣﺎﻓﻆ، ﺧﯿﺎﻡ، ﻣﻮﻻﻧﺎ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽﮐﺪﮐﻨﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﻬﻤﻨﯽ، ﻋﻤﺎﺩ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﯽ، ﻩ. ﺍ . ﺳﺎﯾﻪ، ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﻣﺸﯿﺮﯼ ﻭ ﻋﻠﯽ ﻏﻀﻨﻔﺮﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻤﻨﻮﺍﺯﺍﻥ ﺣﺼﺎﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﯽ ﻗﻤﺼﺮﯼ، ﺗﺎﺭ، ﮔﯿﺘﺎﺭ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﻥ/ ﻧﮕﺎﺭ ﺧﺎﺭﮐﻦ، ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ / ﻟﻌﯿﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ، ﻭﯾﻮﻻ/ ﺁﺗﻨﺎ ﺍﺷﺘﯿﺎﻗﯽ، ﻭﯾﻠﻨﺴﻞ / ﻣﺼﺒﺎﺡ ﻗﻤﺼﺮﯼ، ﺑﻢ ﮐﻤﺎﻥ/ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺁﻗﺎﺧﺎﻥ، ﮔﯿﺘﺎﺭ/ ﺣﺴﯿﻦ ﺭﺿﺎﯾﯽﻧﯿﺎ، ﺩﻑ، ﺩﺍﯾﺮﻩ/ ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﻧﺼﯿﺮﯼ، ﺳﺎﺯﻫﺎﯼ ﮐﻮﺑﻪﺍﯼ / ﺁﯾﯿﻦ ﻣﺸﮑﺎﺗﯿﺎﻥ، ﺗﻨﺒﮏ، ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺩﯼﻭﯼﺩﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ‏«ﭼﻪ ﺁﺗﺶﻫﺎ‏» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻫﻮﻣﻦ ﺳﯿﺎﻩﻣﻨﺼﻮﺭﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﯼ ﺩﻝ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻝ ﺁﻭﺍﺯ - ۲۹ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۴
 
کنسرت هوای گریه در بجنورد
ساعت ٢:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٤  کلمات کلیدی: کنسرت هوای گریه ، بجنورد ، همایون شجریان
ﺗﻮﺭ ﮐﻨﺴﺮﺕﻫﺎﯼ ‏« ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ‏» ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ‏«ﻫﻮﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ‏» ﺍﺯ ﺩﻭﻡ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮﯼ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ‏« ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ‏» ، ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺭ ﮐﻨﺴﺮﺕﻫﺎ ﻃﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﺗﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺕﻫﺎ ﺁﻟﺒﻮﻡ ‏«ﻧﺴﯿﻢ ﻭﺻﻞ‏» ﺑﻪ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯﯼ ‏«ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺿﺮﺍﺑﯿﺎﻥ‏» ﮐﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﻥ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ‏« ﻧﺴﯿﻢ ﻭﺻﻞ‏» ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﻭ ﺑﯿﺎﺕ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺼﺎﻧﯿﻔﯽ ﭼﻮﻥ ‏«ﻫﻮﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ‏» ، ﺁﻭﺍﺯ ‏« ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺤﺮ‏» ﺑﺎ ﻫﻤﻨﻮﺍﺯﯼ ﺗﺎﺭ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻣﯽﺭﺟﻼﻟﯽ، ﺗﺼﻨﯿﻒ ‏« ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﺩﺍ‏» ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻦ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﭘﻨﺞ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪٔ ﺁﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ‏«ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ‏» ، ‏« ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﺮ‏» ، ‏«ﺩﻓﺘﺮ ﺩﻝ‏» ، ‏« ﺳﮑﻮﺕ‏» ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ‏« ﻧﺴﯿﻢ ﻭﺻﻞ‏» ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ . ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ‏« ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ‏» ﺁﻟﺒﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯﯼ ‏«ﻓﺮﺩﯾﻦ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯼ ‏» ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺳﯽﺩﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ‏«ﺁﯾﯿﻨﻪﻫﺎ‏» ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯﯼ ‏«ﺳﻬﺮﺍﺏ ﭘﻮﺭﻧﺎﻇﺮﯼ‏» ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺘﺸﺮ ﺷﻮﺩ
 
تور کنسرت هوای گریه در راه است
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٧  کلمات کلیدی: همایون شجریان ، کنسرت هوای گریه
تور کنسرت‌های همایون شجریان در راه است «همایون» با هوای گریه می‌آید  ۰ همایون شجریان همایون شجریان تا یک ماه دیگر آلبومی جدید از «همایون شجریان» منتشر می‌شود، این بار با آهنگسازی «فردین خلعتبری» و نظارت «بهنام ابوالقاسم» بر ارکستر. این در حالی است که او می‌خواهد بار دیگر کنسرت «هوای گریه» را اجرا کند، اثری با آهنگسازی «محمد جواد ضرابیان» که اگرچه حالا می‌توان آن را جزو آثار قدیمی «همایون» دانست؛ اما همچنان یکی از آثار این خواننده است که با استقبال بسیاری روبه‌رو شد و علاوه بر مخاطبان حرفه‌ای موسیقی، مخاطبان عام‌تری نیز با آن ارتباط برقرار کردند؛ اتفاقی که سال‌ها بعد از آن در اثری چون «چرا رفتی» رخ داد و مخاطبان این خواننده را بسیار فراگیر کرد؛ اما چند آلبوم دیگر هم از این خواننده در دست انتشار است. بعد از «خداوندان اسرار» که به تازگی منتشر شده و ساز و آواز آن تحسین بسیاری برانگیخته است، قرار است آلبوم تصویری کنسرت «آیینه‌ها» به همراه مستند «آن سوی آیینه‌ها» به کارگردانی رخشان بنی اعتماد منتشر شود. به تمام این‌ها احتمال حضور او در اثر «خیام» به کارگردانی «بهروز غریب‌پور» را نیز باید اضافه کرد. آلبوم «فردین خلعتبری» که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده است، در دو سی‌دی منتشر می‌شود، اثری که اشعار آن را «افشین یداللهی» که سابقهٔ همکاری‌های گسترده‌ای با «خلعتبری» دارد، سروده است و بعد از انتشار اثر، کنسرت‌های آن نیز در تهران و سایر شهرستان‌ها برگزار خواهد شد. جدید‌ترین آلبوم «همایون شجریان» هشت تصنیف و چند قطعهٔ آوازی دارد و آهنگساز آن را برای کوارتت زهی، سنتور و گیتار و خواننده با یک سازبندی متفاوت نوشته است، ضمن آنکه نوازندگان چهره‌ای چون پدرام فریوسفی، پریسا پیرزاده، آتنا اشتیاقی، کاوه صالحی، مهیار طریحی در آن نواخته‌اند و «آیین مشکاتیان» نیز به عنوان نوازندهٔ مه‌مان در دو قطعه حضور داشته است. از آغاز آهنگسازی این اثر، حدود چهار سال می‌گذرد و در این مدت فضای کاری گسترده‌تر شد و تا جایی ادامه پیدا کرد که قرار است در قالب دو سی دی منتشر شود، در واقع درگیر بودن فردین خلعتبری و همایون شجریان در پروژه‌های دیگر و همچنین تور کنسرت‌های «همایون» دلیل تاخیر در انتشار این اثر است. «همایون شجریان» به تازگی آلبوم «خداوندان اسرار» را با آهنگسازی «سهراب پورناظری» منتشر کرده است که می‌توان آن را پرفروش‌ترین اثر در حوزهٔ موسیقی سنتی در این مدت دانست. «فردین خلعتبری» نیز مشغول کار بر روی آلبومی همراه با گروه موسیقی «ذاستا» ست. زمستان امسال اما همایون شجریان، «هوای گریه» را نیز در بسیاری از شهرهای ایران اجرا خواهد کرد. این آلبوم در اردیبهشت ۱۳۸۲ توسط شرکت دل آواز منتشر و کنسرت‌های آن نیز با استقبال بسیاری مواجه شد. این اثر اما از منظری دیگر نیز اهمیت دارد و باید آن را اولین آلبوم مستقل این خواننده دانست که با اقبال بسیاری مواجه شد و همچنان پس از دوازده سال از انتشار آن به خوبی در یاد‌ها مانده است. بخش اول این آلبوم در دستگاه همایون و بیات اصفهان است و تصانیفی چون «هوای گریه»، آواز «نسیم سحر» با همنوازی تار شهرام می‌رجلالی، تصنیف «خانه سودا» و در بخش دوم این آلبوم پنج تصنیف در دستگاه شور ارائه شده که از جملهٔ آن می‌توان به «عشق از کجا»، «حاصل عمر»، «دفتر دل»، «سکوت» و همچنین «نسیم وصل» اشاره کرد. «همایون» این فرصت را داشت که در اولین اثر خود تصنیفی از «سیمین بهبهانی» که او را بانوی غزل ایران می‌خوانند، اجرا کند. این تصنیف، از استقبال بسیار گسترده‌ای برخوردار شد و موفقیت بسیاری را برای «همایون جوان» به همراه داشت؛ «نسیم وصل» از معدود آثاری است که جز علاقه‌مندان موسیقی سنتی، دیگران را نیز به سمت خود کشاند. این ماجرا زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به این مسأله توجه کنیم که اثر، شامل تصانیفی با مضامین عمیق عاطفی و حزن‌انگیزاست؛ اما آهنگسازی استادانهٔ ضرابیان به همراه انتخاب اشعار دقیق و همچنین صدای همایون سبب شد تا طیف وسیعی از مخاطبان را به سمت خود جلب کند. اما این روز‌ها «خداوندان اسرار» آخرین اثر منتشر شده از «همایون» با آهنگسازی «سهراب پورناظری» است. «خداوندان اسرار» شامل دو بخش است. در بخش اول آن ساز و آوازی بداهه در مقام اصفهان با اشعاری از مولوی اجرا شده و بخش دوم شامل روایتی با نام «رهایی» در سه پرده «مهتاب، خداوندان اسرار، جانی و صد آه» روی اشعاری از خیام، مولوی و حافظ است. در این آلبوم موسیقی، آزاد میرزاپور (بربت)، حسین رضایی‌نیا (دف)، همایون نصیری (سازهای کوبه‌ای)، آیین مشکاتیان (کوزه)، محمت اکاتای (سازهای کوبه‌ای)، آرشاک ساهاکیان (دودوک)، آرین کشیشی (گیتار باس) و سهراب پورناظری (تنبور) آواز همایون شجریان را همراهی کرده‌اند. این اثر در ایران، ترکیه و امریکا ضبط شده است. منبع: موسیقی ما
 
کنسرت موج نو
ساعت ٦:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱  کلمات کلیدی: کنسرت موج نو ، علی قمصری ، محمد معتمدی ، پویا سرایی
کنسرت موج نو به اهنگسازی و سرپرستی علی قمصری ،خوانندگی محمد معتمدی و رهبری پویا سرایی اجرا میشود تهیه بلیط در سایت ایرانکنسرت منبع : خصوصی
 
 
 
 
ساخت كد آهنگساخت كد موزیک آنلاین
/anbsp; side-righta href=clear: both; width: 777px; cellspacing=); background-repeat: repeat-y /table target=0div class=-PostAuthorLink-div style=a href=side-left cellspacing= title= cellspacing=فاوانیوز