پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1393

کنسرت گروه کامکارها

ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﻴﻂ ﻛﻨﺴﺮﺕ " ﻛﺎﻣﻜﺎﺭﻫﺎ" ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ، ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺝ ﻣﻴﻼﺩ : http://www.iranconcert.com/?concert=1519&t=%D9%83%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D 9%88%D9%87+%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
/ 1 نظر / 25 بازدید

کنسرت استاد حسین علیزاده و محمد معتمدی در گرگان

ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﺰﺍﺩﻩ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻢﺁﻭﺍﯾﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪﯼ ﺩﺭ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﮑﺘﺐ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

کنسرت علیشاپوری و مسعود شعاری در اهواز

 ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺷﻌﺎﺭﯼ ﻭ ﻋﻠﯿﺸﺎﭘﻮﺭ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺷﻌﺎﺭﯼ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯ ﻭ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﺳﻪ ﺗﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﺸﺎﭘﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید