کنسرت عبور در اهواز

ﮐــﻨـﺴـﺮﺕ ﻋـُــﺒــﻮﺭ ﺁﻫﻨﮕﺴـﺎﺯ : ﻋﻠﯽ ﻗﻤﺼـﺮﯼ * ﺁﻭﺍﺯ : ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﻤـﺪﯼ ﻣﮑﺎﻥ : ﺍﻫﻮﺍﺯ- ﺗﺎﻻﺭ ﻣﻬﺮ * ﺯﻣﺎﻥ : 18 ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ 92 _____________________________________________________ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ، ﮐﻨﺴﺮﺕ » ﻋﺒﻮﺭ« ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯﯼ » ﻋﻠﯽ ﻗﻤﺼﺮﯼ« ﻭ ﺁﻭﺍﺯ » ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪﯼ« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ، ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﮐﻮﺍﺭﺗﺖ ﺯﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﯾﻪ ﺗﺎﺭ ﻭ ﭘﺮﮐﺎﺷﻦ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ » ﻋﻠﯽ ﻗﻤﺼﺮﯼ« ﻭ» ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪﯼ« ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮﺕ » ﺑﺮﻓﺨﻮﺍﻧﯽ« ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺁﻥ، ﺩﺭ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﮐﻨﺴﺮﺕ » ﻋﺒﻮﺭ « ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻧﮕﺮﺵ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ » ﺑﺮﻓﺨﻮﺍﻧﯽ « ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ،

دوستان عزیز جهت تهیه بلیط میتوان به تالار کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایند: 09169175536 _09380283749 

 

 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
ماشا

لالائی تمام دایه های دنیا حریف بی خوابی ام نیست هرشب دستهایت را خواب می بینم! سلام گرامی دوست من. واتوره با ((نام تو)) شامل چند شعر سپید آزاد و دو بیتی لکی به روز است و منتظر نقد و نظرت.. خِرِّه پوقْ سِخُونْ وِژْمَه مشنوئِمْ