کنسرت استاد حسین علیزاده و گروه هم آوایان و محمد معتمدی در اهواز

۸ ﻭ ۹ ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ۱۳۹۳ | ﺍﻫــﻮﺍﺯ

------------------------------------

ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﯿﺖ :

http://www.200001888.com /

ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﻭﺯﯾﺮﯼ ‏( 3380030 ‏)

ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺩﻟﺸﺪﮔﺎﻥ ‏( 4453830 ‏)

ﮐﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﺭﺷﺪ ‏( 2217001 / 2217002 / 2217003 ‏)

ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﮐﻮﮎ ‏( 3920448 ‏)

ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ ﺳﺒﺰ ‏( 3018876 ‏)

ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ ﯾﺴﻨﺎ ‏( 3379213 ‏)

ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺻﺒﺎ ‏( 2235745 ‏)

ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪﯼ ﮐﻨﺴﺮﺕ ‏( 4445926 ﻭ 4445917 

/ 1 نظر / 32 بازدید
حسین

مرسی